Življenjepis

osnovni podatki:

Ime in priimek:

 ZORAN REN

Poklic:

 univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Akademski naziv:

 doktor tehniških znanosti

Rojstni podatki:

 1963, Maribor, Slovenija

 

podatki o šolanju:

1978-1982:

Srednja kovinarska strojna in metalurška šola, Maribor. Smer strojni tehnik. Šolanje zaključil z odličnim uspehom in pridobil strokovni naziv strojni tehnik.

1982-1983:

Obvezno služenje vojaškega roka.

1983-1987:

Visokošolski študij na Tehniški fakulteti v Mariboru, Strojništvo. Konstrukcijsko-energetska usmeritev. Pridobil strokovni naziv diplomirani inženir strojništva

1987-1990:

Podiplomski magistrski študij na Tehniški fakulteti v Mariboru, Strojništvo. Smer Konstrukterstvo in gradnja strojev. Pridobil strokovni naziv magister tehniških znanosti.

1990-1993:

Raziskovalno delo za pridobitev doktorata na University of Wales Swansea, Velika Britanija. 21.12.1993 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Progressive fracturing under dynamic loading conditions” in bil 14.2.1994 promoviran v akademski naziv Doctor of Philosophy na University of Wales Swansea. Odločba o nostrifikaciji diplome o doktoratu je bila izdana na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru, dne 29.6.1994.

 

Delovne izkušnje:

 


12.10.1987-danes

          Delodajalec:Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor, Slovenija

          Delovno mesto:       

od 12.10.1987 –  raziskovalec-pripravnik stažist

od 12.10.1988 –  raziskovalec II

od 12.09.1990 –  višji raziskovalec

od 30.04.1993 –   asistent za področje Strojni elementi, Gonila in prenosniki, Jeklene konstrukcije

od 22.12.1995 –   docent za področja Strojni elementi, konstruiranje in tribologija, Mehanika – Mehanika loma

od 22.12.2000 –   izredni profesor za področja Strojni elementi, konstruiranje in tribologija, Mehanika – Mehanika loma

od 13.12.2005 –   redni profesor za področja Strojni elementi, konstruiranje in tribologija, Mehanika – Mehanika loma

 

DODATNE DELOVNE NALOGE IN IZKUŠNJE:

 

1995-:

Član strokovnih komisij za oceno diplom, magisterijev, doktoratov in habilitacij na FS.

1998-2001:

Fakultetni koordinator za Socrates-Erasmus program.

1998-2000:

Fakultetni koordinator za sodelovanje z Društvom vzdrževalcev Slovenije.

1999-2000:

Član Delovne skupine za uskladitev kreditnega sistema študija UM.

2001-:

Vodja Laboratorija za zahtevne inženirske simulacije v okviru Inštituta za konstrukterstvo in oblikovanje, FS-UM.

2001-:

Član Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve FS-UM.

2003-:

Član Senata FS-UM.

2003-:

Član Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM.

2003-:

Vodja Delovne skupine za mednarodno sodelovanje na raziskovalnem področju na FS-UM.

2003-:

Član Delovne skupine za sodelovanje z industrijo na FS-UM.

2004-2007:

Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo na FS-UM.

2005-:

Član Delovne skupine za prenovo študijskih programov na FS-UM

2007-:

Prodekan za izobraževalno dejavnost

2007-:

Član Komisije za dodiplomski študij Univerze v Mariboru

2007-:

Član Komisije za podiplomski študij Univerze v Mariboru

ZNANSTVENA, PEDAGOŠKA IN STROKOVNA DEJAVNOST (POVZETEK):                              

Skupno število bibliografskih enot (COBISS 3.3.2015):

838

od tega:

 

Izvirni in pregledni znanstveni članki

66

Vabljena predavanja na znanstvenih konferencah

9

Objavljena predavanja na znanstvenih konferencah

152

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferencah

62

Samostojnih sestavkov v monografijah

5

Znanstvene monografije

2

Strokovna monografija

1

Univerzitetni učbenik

3

Drugo učno gradivo

13

Mentor mladim raziskovalcem

8

Vabljena predavanja na tujih univerzah ali institucijah

27

Urednik

19

     Recenzent znanstvenih člankov v serijskih publikacijah:

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Engineering Fracture Mechanics

Computers & Structures

Advances in Engineering Software

Transactions of FAMENA

Journal of Composite Materials

Experimental Techniques

Engineering Computations

Applied Mathematical Modelling

The International Journal of Multiphysics

Advances in Engineering Software

Strojarstvo

Strojniški vestnik

 

 

RAZISKOVALNO DELO NA INSTITUCIJAH V TUJINI:


a)  20.3.1989-23.6.1989:

Institucija:           Berkeley Nuclear Laboratories, CEGB, Berkeley, U.K.

Trajanje:             3 mesece

Financer:            Raziskovalna skupnost Republike Slovenije

         Vsebina:             Raziskovalno delo na področju dinamike gonil z velikimi prestavnimi razmerji ter optimiranje dimenzij s pomočjo metode končnih elementov.

 

b) 7.1.1990-28.2.1992:

Institucija:             University of Wales Swansea, Department of Civil Engineering, Swansea, U.K.

Trajanje:               26 mesecev

Financer:             Scientific and Engineering Research Council, U.K.

Vsebina:            Raziskave metod računalniške simulacije progresivne rasti razpok in plastičnega mehčanje materiala pri dinamiki prehodnih pojavov v okviru metode končnih elementov; pred in po-lomno modeliranje plastičnega mehčanja materiala; obravnava plastičnega mehčanja materiala v elasto-plastičnih in elasto-viskoplastičnih numeričnih analizah; razvoj novih tehnik paralelnega procesiranja.

 

c)  1.3.1992-31.8.1992:

Institucija:             University of Wales Swansea, Department of Civil Engineering, Swansea, U.K.

Trajanje:               6 mesecev

Financer:             EC TEMPUS-ACEM projekt
(JEP 2246)

          Vsebina:              Raziskave lokalizacijskih procesov v materialih, ki so podvrženi deformacijskemu mehčanju pri kratkotrajnih intenzivnih dinamičnih obremenitvah.

 

d)  1.10.1996-31.12.1996:

Institucija:             Delft University of Technology, Department of Civil Engineering, Delft, Nizozemska.

Trajanje:               3 mesece

Financer:             SZF in MZT

          Vsebina:              Študij mikromehanike loma heterogenih inženirskih materialov in izdelava ustreznih simulacijskih modelov, ki temeljijo na metodah rešetkaste diskretizacije materiala.

 

e)  29.06.-14.07.1996; 05.07.-27.07.1997; 27.06.-26.07.1998:

Institucija:             University of Glasgow, Department of Civil Engineering, Glasgow, U.K.

Trajanje:               3×1 mesec

Financer:             British Council in MZT

          Vsebina:              Simulacije mikromehanike loma inženirskih materialov in razvoj simulacijskih modelov.

 

f)  1.4.2000-31.3.2001:

Institucija:             Friederich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Lehrstuhl für Techniche Mechanik, Nemčija.

Trajanje:               12 mesecev

Financer:             Alexander von Humboldt
Foundation

          Vsebina:              Alexander von Humboldt Research Fellowship za podoktorske raziskave in razvoj simulacijskih modelov mikromehanike loma inženirskih materialov.

 

 

 ČLAN IN VODJA NACIONALNE PROGRAMSKE RAZISKOVALNE SKUPINE:        

1999-2003:

Računalniško konstruiranje in transport, P0-0505-0795, vodja prof. dr. Jože Flašker.

2004-2013:

2014-2016:

Inteligentno računalniško konstruiranje, P2-0063, vodja prof. dr. Jože Flašker.

Konstruiranje poroznih struktur, P2-0063; vodja prof. dr. Zoran Ren.


 

ČLANSTVO V DRUŠTVIH:                     

· Slovensko društvo za mehaniko,

· Društvo inženirjev in tehnikov Slovenije,

· NAFEMS – National Agency for Finite Element Methods and Standards, UK,

· ASME – American Society of Mechanical Engineers,

· USACM – United States Association for Computational Mechanics,

· Združenje slovenskih častnikov,

· Strelsko društvo Franc Lešnik – Vuk, Hotinja vas.

 

 

članstvo v znanstvenih odborih mednarodnih REVIJ:                     

·      International Journal of Multiphysics, Multi-Science Publishing Ltd, UK.

 

NAGRADE, PRIZNANJA:        

·    1988 – Zlati znak Univerze v Mariboru za izredne študijske uspehe

·      1999 – Bronasta plaketa Univerze v Mariboru za izjemno uspešno pedagoško in raziskovalno delo